ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.โคกสง่า มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 86.84 %
พอใจมาก 5.26 %
พอใจปานกลาง 2.63 %
พอใจน้อย 2.63 %
ควรปรับปรุง 2.63 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 38 คน